Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MΟΝΕΥ MΑRKET Α.Ε. AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ» Για τον τομέα Παροχής Υπηρεσιών Προώθησης Χρηματοοικονομικών-Πιστωτικών Προϊόντων ως Υπευθύνου και εκτελούντος την Εξεργασία (Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΡΜΟΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «Money Market Aνώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων» και το δ.τ. «Money Market S.A.» στο εξής αναφερόμενη ως moneymarket έχει συσταθεί, λειτουργεί κι εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 60189/01/Β/06/89, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 006784301000, Α.Φ.Μ. 998940997/ΦΑΕ Αθηνών και η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ευριπίδου 31-33 Τ.Κ. 10554.

Στα πλαίσια της ως άνω δραστηριοποίησής μας, παρουσιάζουμε στο καταναλωτικό κοινό χρηματοοικονομικά – πιστωτικά προϊόντα των νομίμως δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις αυτές. Η παρουσίαση του εκάστοτε προϊόντος προς τον χρήστη/ καταναλωτή πραγματοποιείται μέσω των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί και παρουσιάζονται μέσω των των πιστωτικών ιδρυμάτων (υλικό πιστωτικών ιδρυμάτων, επίσημες ιστοσελίδες αυτών) ή / και άλλων δημόσιων και αξιόπιστων πηγών π.χ. επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος κ.α.. Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν να λάβουν υπηρεσίες  διαμεσολάβησης εκ μέρους μας προκειμένου να αιτηθούν να συνάψουν συμβάσεις με το Πιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής τους, σύμφωνα τις διαδικασίες των εν λόγω Ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, τον Κώδικα Ελληνικών Τραπεζών και τη σχετική νομοθεσία. Στα ανωτέρω πλαίσια, επεξεργαζόμαστε «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» που σας αφορούν (στο εξής καλούμενα ΔΠΧ), δηλαδή κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και επομένως μπορεί να προσδιορίσει άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά του, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και την ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύουν.

 

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

  • Για την δραστηριοποίησή μας στον τομέα της παρουσίασης χρηματοοικονομικών – πιστωτικών προϊόντων  μέσω του διαδικτύου έχουμε δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο money-market.gr, τους όρους χρήσης του οποίου μπορείτε να διατρέξετε εδώ. Δια της αποδοχής των όρων χρήσης και της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποδέχεστε, δηλώνετε και εγγυάστε μεταξύ των άλλων ότι εισάγετε αποκλειστικά ακριβείς και αληθείς πληροφορίες, όπου απαιτείται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων του ιστοτόπου money-market.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεσθε ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής δύναται να επιφέρει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Ως επισκέπτες – χρήστες του ιστοτόπου μας money-market.gr χρειάζεται να μας γνωστοποιείτε ορισμένες προσωπικές σας πληροφορίες, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται δια μέσω αυτού (όπως για παράδειγμα να ζητήσετε να επικοινωνήσει μαζί μας διαμεσολαβητής για συγκεκριμένο προϊόν, να εγγραφείτε σε ενημερωτικά -διαφημιστικά δελτία κ.λ.),
  • Ομοίως, συλλέγουμε ΔΠΧ, εφόσον επιλέξετε ως μέσο εξυπηρέτησης εξ αποστάσεως το τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης μας. Ενημερώνουμε ότι πραγματοποιούνται μαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών κλήσεων με τους αντιπροσώπους μας και τα τηλεφωνικά κέντρα, κατόπιν τήρησης των διατυπώσεων της νομοθεσίας.
  • Συλλέγουμε ΔΠΧ κατά τη φυσική σας παρουσία στα καταστήματά μας.

Περαιτέρω, ενδέχεται να συλλέγουμε ΔΠΧ, σε οποιοδήποτε στάδιο κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους κι αν εξυπηρετείστε, για παράδειγμα συλλέγουμε δεδομένα στις τηλεφωνικές κλήσεις, τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία σας μαζί μας. Σημειώνουμε ειδικά ότι πραγματοποιούνται ότι μαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών κλήσεων με τους αντιπροσώπους μας και τα τηλεφωνικά κέντρα, κατόπιν τήρησης των διατυπώσεων της νομοθεσίας.

Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε ΔΠΧ από εσάς όταν συμμετέχετε με τη θέλησή σας σε καταναλωτική έρευνα ή διαγωνισμό μας.

Ακόμη, ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις  εταιρείες διαμεσολαβητικών πιστωτικών προϊόντων, τους παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί μας, καθώς και τις εφαρμογές λογισμικού που διαθέτουμε σε υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες κινητές συσκευές.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν πληροφορίες ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως όνομα και επίθετο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, e-mail, τηλέφωνο, προτιμήσεις χρηματοοικονομικών – πιστωτικών προϊόντων, καθώς και λοιπές πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται δυνάμει της νομοθεσίας ή/ και για την συμπλήρωση των αιτήσεων παρουσίασης των ανωτέρω προϊόντων. Σε περίπτωση που μας παρέχετε πληροφορίες για ένα τρίτο φυσικό πρόσωπο, οφείλετε να ενημερώσετε το τρίτο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και να λάβετε την άδεια του για να μας κοινοποιήσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Τέλος, κατά την πλοήγησή σας στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου είναι δυνατόν να συλλεχθούν όπως αναγνωριστικές διευθύνσεις IP, cookies κ.α.

3. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι υπηρεσίες του ιστοτόπου δεν προορίζονται για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και ζητάμε να μην παρέχετε ΔΠΧ μέσω του ιστοτόπου εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

4. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι με τη θέλησή σας κι αφού έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών  παρουσίασης/ σύγκρισης των χρηματοοικονομικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας,  ή για να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημά σας, πριν από την παρουσίασή τους και πιο συγκεκριμένα:

Α. Για την παροχή υπηρεσιών παρουσίασης – σύγκρισης χρηματοοικονομικών – πιστωτικών προϊόντων ή και διαμεσολάβησης προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αντικειμενικά ουσιώδη και αναγκαία για ασκήσουμε τις υπηρεσίες παρουσίασης – σύγκρισης χρηματοοικονομικών – πιστωτικών προϊόντων ή και να διαμεσολαβήσουμε προς τα Πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον ο χρήστης του διαδικτύου ζητήσει την σχετική υπηρεσία. Δηλαδή, ενεργούμε στα πλαίσια της παροχής και εκτέλεσης των υπηρεσιών που έχουμε αναλάβει έναντι των πελατών/ χρηστών του διαδικτυακού τόπου και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και εταιρειών που πωλούν – διαχειρίζονται τα εν λόγω προϊόντα.

Β. Για εξυπηρέτηση σας ως πελάτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και για την διαχείριση παραπόνων. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που είναι αντικειμενικά ουσιώδη και αναγκαία για την εξυπηρέτησή σας, κατόπιν αιτήματός σας.

Γ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ για τους ακόλουθους σκοπούς, για τους οποίους απαιτείται η συγκατάθεσή σας. (Αν δεν λάβουμε ειδική, ρητή συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια, δεν θα προβούμε σε σχετική επεξεργασία. Σημειώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλείται τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα):

  • Για διαφημιστικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες που τυχόν πραγματοποιήσουμε στο μέλλον, όπως και για την αποστολή προσφορών, συμβουλών και χρήσιμων ενημερωτικών δελτίων. Αφού λάβουμε την συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα ΔΠΧ σας, πλην ΕΚΔΠΧ (Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) για ενημερωτικές, διαφημιστικές, προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούμε ως επιχείρηση.
  • Για να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την πελατειακή σας εμπειρία γενικά και μέσω του ιστοτόπου.
  • Για την ανάλυση δεδομένων – καταναλωτικής συμπεριφοράς,
  • Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνες ικανοποίησης πελατών, προϊόντων – πελατών σχετικά με προωθούμενα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου μας.

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα διαβίβασης ΔΠΧ στον εκάστοτε Πιστωτικό Ίδρυμα και Εταιρεία με σκοπό την παρουσίαση μίας πρότασης αγοράς προϊόντων, προσαρμοσμένης στις προτιμήσεις και καταναλωτικές ανάγκες του χρήστη, την επεξεργασία  αυτής των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη για την παρουσίαση ενός προϊόντος, καθώς και την αγορά του από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τις Εταιρείες κ.ο.κ. Περαιτέρω τήρηση, επεξεργασία, ή/και διαβίβαση των ΔΠΧ σε τρίτα μέρη εντός ή και εκτός ΕΕ από τα νομίμως λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύματα και Εταιρείες, διέπονται από την αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου τους και τις διατάξεις και τους όρους των συμβάσεων που θα συναφθούν (δανειακές, χορήγησης πιστωτικών καρτών, συμβάσεις leasing κλπ.

Επίσης τα ΔΠΧ σας μπορεί να καταστούν προσιτά στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησής μας σε υπαλλήλους μας και σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, νομικά και φυσικά πρόσωπα – παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις και διατηρούν συμβάσεις συνεργασίας μαζί μας, όπως για παράδειγμα σε συνεργαζόμενους ανεξάρτητους συνεργάτες για προώθηση σχετικών προϊόντων, σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας SMS, σε παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και διαδικτυακών συναλλαγών, σε παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών-courier κ.α.

Σε περίπτωση συναίνεσης της επεξεργασίας των ΔΠΧ, πλην ΕΚΔΠΧ (Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), για διαφημιστικούς – προωθητικούς σκοπούς, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή και φυσικά πρόσωπα, με τα οποία κατά καιρούς διατηρούμε συμβάσεις, τα οποία αναλαμβάνουν την διεξαγωγή αυτής της ενέργειας.

Τέλος, ΔΠΧ που σας αφορούν μπορεί να διαβιβαστούν σε Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λπ..

6. MH ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Δεν θα διαβιβάσουμε ΔΠΧ σας σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν των διαβιβάσεων που αναφέρονται ανωτέρω. Δεν θα πουλήσουμε ΔΠΧ σας σε τρίτες εταιρείες που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς.

7. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ;

Διατηρούμε τα ΔΠΧ σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, καθώς και μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

8. ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δεν λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις που αφορούν στα παρουσιαζόμενα  στην ιστοσελίδα μας προϊόντα. Διευκρινίζουμε ότι οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν σε συμβάσεις που τυχόν θα συναφθούν αναλόγως του παρουσιαζόμενου προϊόντος που θα επιλέξει ο χρήστης (δάνειο, κάρτα, leasing κλπ) λαμβάνονται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και Εταιρείες που τα παρέχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες από αυτές Πολιτικές Απορρήτου και τους σχετικούς όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Έχουμε λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Επίσης στα πλαίσια αυτά, διενεργούμε επαλήθευση εγκυρότητας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω αξιόπιστων παρόχων σχετικών υπηρεσιών.

Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια κατά τη μεταβίβαση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης των δεδομένων. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη σας ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@money-market.gr

10. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή. Συγκεκριμένα:

Έχετε δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε δηλαδή να ζητήσετε να μάθατε αν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και, ποια είναι αυτά, τους λόγους που τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες τους, καθώς επίσης και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.

Έχετε δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. επεξεργασίας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης προφίλ, εάν αυτή σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση).

Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), δηλαδή να μας ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με ανάλογο τρόπο. Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων. Δηλαδή, να περιορίσουμε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα είναι υπό εξέταση οι αντιρρήσεις σας ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είμαστε σε θέση μόνο να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά και να μη προβαίνουμε σε καμία περαιτέρω πράξη επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα «φορητότητας των δεδομένων σας» (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας. Σε όσες περιπτώσεις ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο χρηματικό ποσό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβάνεται συχνά, είναι υπερβολικό ή απαιτεί εκ μέρους μας σημαντικό διοικητικό κόστος για να ικανοποιηθεί κ.λπ. Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση του. Επίσης, είναι πιθανόν να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας), σαν μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα τρίτο πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στο contact@money-market.gr, ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την εταιρεία μας Money Market Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων (Ευριπίδου 31-33, Τ.Κ. 10554, Αθήνα).

11. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΠΑΡΑΠΟΝΟ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email στο contact@money-market.gr, ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την εταιρεία μας Money Market Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων (Ευριπίδου 31-33, Τ.Κ. 10554, Αθήνα).

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

12. COOKIES

Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λ. Προκειμένου να λάβετε αναλυτική ενημέρωση για τα cookies που χρησιμοποιούμε και να ρυθμίσετε κατάλληλα τις προτιμήσεις σας παρακαλούμε ανατρέψτε την Πολιτική Cookies του ιστοτόπου μας εδώ.

13. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου που αναθεωρήθηκε την 23η Απριλίου 2021 ενδέχεται να τροποποιείται ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν θα σας κοινοποιούνται μέσω ειδοποίησης στον ιστότοπό μας. Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης οφείλει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμερος κάθε στιγμή για την πολιτική.