Ταξίδιαpink
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Όροι Χρήσης

Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

1. Η «Money Market Aνώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων» (στο εξής ‘moneymarket’) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 998940997 /ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡΜΑΕ 60189\01\B\06\89 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 006784301000, εδρεύει στην Αθήνα, Ευριπίδου 31-33 Τ.Κ. 10554.

2.Η moneymarket δημιούργησε τον δικτυακό τόπο money-market.gr,

με σκοπό την παρουσίαση – παροχή μίας συγκριτικής  εικόνας στους χρήστες/ υποψήφιους καταναλωτές χρηματοοικονομικών – πιστωτικών προϊόντων τα οποία παρέχονται από τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες. Συγκεκριμένα διατίθενται προς σύγκριση προϊόντα στεγαστικής και επαγγελματικής πίστης, πιστωτικά προϊόντα που αφορούν σε αγορά/ανακαίνιση/ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας ή αγορά αυτοκινήτου, προϊόντα leasing, πληροφορίες σχετικά αποδόσεις προθεσμιακών καταθέσεων και τραπεζικών λογαριασμών, επιβαρύνσεις, προνόμια πιστωτικών καρτών, προγράμματα επιβράβευσης συναλλαγών με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία που είναι δημοσιευμένα από τα ίδια πιστωτικά ιδρύματα/εταιρείες, καθώς κι από άλλως δημοσίως προσβάσιμες πηγές (π.χ. δημοσιευμένα στοιχεία από τις ίδιες τις ως άνω επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος), με σκοπό να διευκολύνουν τους χρήστες – καταναλωτές να επιλέξουν τα κατάλληλα προϊόντα για την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών – πιστωτικών αναγκών τους. Εν συνεχεία, εφόσον οι χρήστες του ιστοτόπου επιθυμούν μπορούν να εκφράσουν ενδιαφέρον για παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης σχετικά με χρηματοοικονομικά –πιστωτικά προϊόντα.

3.Η χρήση του money-market.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του money-market.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

4.Τα αποτελέσματα της ως άνω παρουσίασης – σύγκρισης στηρίζονται στις δημοσιευμένες και δημοσίως προσβάσιμες πληροφορίες και όρους σύναψης των συμβάσεων απόκτησης των χρηματοοικονομικών προϊόντων και εξαρτώνται απόλυτα από τις πληροφορίες που οι χρήστες εισάγουν στα ειδικά πεδία του διαδικτυακού τόπου. Εάν οι όροι που διέπουν τις συμβάσεις των χρηματοοικονομικών προϊόντων διαφοροποιηθούν στο μέλλον, τότε η επιβάρυνση και το όφελος που θα προκύπτουν θα είναι διαφορετικά.

5.Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του money-market.gr είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Κυριακή, 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 2155050000. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της moneymarket και του εκάστοτε χρήστη της υπηρεσίας money-market.gr (στο εξής ‘χρήστης’) ενδέχεται να ηχογραφούνται, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3340/2005 και του ν. 3471/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι χρήστες της υπηρεσίας money-market.gr μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της moneymarket και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση contact@money-market.gr.

6.Στο πλαίσιο της υπηρεσίας money-market.gr, η moneymarket παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά – πιστωτικά προϊόντα των νομίμως δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις αυτές. Η παρουσίαση του εκάστοτε προϊόντος προς τον χρήστη/ καταναλωτή πραγματοποιείται μέσω των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί και παρουσιάζονται μέσω των ιστοσελίδων των πιστωτικών ιδρυμάτων και η moneymarket ουδεμία ευθύνη φέρει για το ακριβές περιεχόμενό τους ούτε για την μεταβολή τους.

7.Η moneymarket δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των προϊόντων των πιστωτικών ιδρυμάτων ή/ και των όρων παροχής τους.

8.Ο χρήστης/ καταναλωτής αποδέχεται ότι κάθε πληροφορία και περιεχόμενο που παρουσιάζει ο διαδικτυακός τόπος παρέχεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν επέχει χαρακτήρα συμβουλής ή πρόσκληση για σύναψη σύμβασης. Η money – market παρουσιάζει τα παραπάνω προϊόντα στο καταναλωτικό κοινό και ουδεμία ευθύνη φέρει για την επιλογής τους από τους καταναλωτές λόγω της απλής παρουσίασης αυτών στο διαδικτυακό της τόπο. Η moneymarket καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή ενημέρωση και τον συνεχή έλεγχο του διαδικτυακού τόπου, πλην όμως ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο για την ακρίβεια των τελικών όρων και των επιμέρους επιβαρύνσεων που μπορεί να βαρύνουν την σύναψη μιας σύμβασης (έξοδα φακέλου, αμοιβές τρίτων κλπ) αφού τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στους χρήστες/ επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αποτελούν απλώς μία ενδεικτική εικόνα εκ των διαθέσιμων λύσεων στην αγορά, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή που την επισκέπτεται ο χρήστης/ καταναλωτής και ανάλογα με τις πληροφορίες που αυτός εισφέρει στο ηλεκτρονικό σύστημα, όσο και για την τελική επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος/εταιρείας ή του χρηματοοικονομικού – πιστωτικού προϊόντος το οποίο θα επιλέξει ο καταναλωτής.

9.Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε προϊόν που παρουσιάζει το money-market.gr, η σύμβαση θα συνάπτεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία, μεταξύ του χρήστη και του πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας που παρέχει το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό – πιστωτικό προϊόν. Τυχόν διαμεσολάβηση στην σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης της moneymarket θα αποδεικνύεται από ειδικό αίτημα του χρήστη και τήρηση συγκεκριμένη διαδικασίας μέσω πιστοποιημένου συνεργάτη διαμεσολαβητή, η οποία θα ακολουθεί όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία διατυπώσεις (προσυμβατικής ενημέρωσης, παροχής διευκρινίσεων κ.λ.).

10.O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων του money-market.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

 

Β. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του διαδικτυακού ανήκουν στη moneymarket. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά ως περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αναφέρεται το σύνολο των κειμένων, τα γραφικά/ σχέδια, οι εικόνες/ φωτογραφίες, τα βίντεο, οι ήχοι, τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και οι κώδικες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση οποιωνδήποτε περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της moneymarket.

Περαιτέρω, απαγορεύεται η αντίστροφη εκπόνηση (reverse engineering), η απομεταγλώττιση (decompilation) και η αποκωδικοποίηση (disassembly) του λογισμικού. Ο χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου απευθύνεται σε υποψήφιους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και διατίθεται μόνο για προσωπική τους ενημέρωση. Οποιαδήποτε διαφορετική χρήση απαιτεί προηγούμενη γραπτή έγκριση από τη moneymarket.

 

Γ. Διευθέτηση εγγράφων παραπόνων – Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών – Εποπτεύουσα Αρχή – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

1.Υποστηρίζεται η διαδικασία Εξωδικαστικής Επίλυσης και Εναλλακτικής Επίλυσης ΚαταναλωτικώνΔιαφορώνπου τυχόν  προκύψουν μεταξύ του Χρήστη της υπηρεσίας και της moneymarket ή/ και της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την moneymarket ασφαλιστικής επιχείρησης. Και πιο συγκεκριμένα:

Eάν ο χρήστης επιθυμεί να υποβάλλει ένα παράπονο που αφορά σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει αγοράσει ηλεκτρονικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πλατφόρμα ΗΕΔ), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.  Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένας διαδραστικός δικτυακός τόπος ο οποίος αποτελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση με την παρέμβαση φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος έχει περιληφθεί στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ καθώς και στα κείμενα του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες εδώ και εδώ αντίστοιχα.

2.Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν σε φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς(άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής υπουργικής  απόφασης, ΦΕΚ Β’ 1421), κάνοντας κλικ εδώ.

Στην Ελλάδα οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είναι:

  • Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, φαξ: 210-6460414, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr) αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει την ευθύνη λειτουργίας και στήριξης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και εποπτεύει τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες, σύμφωνα με το  Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, συστήνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.- Πληροφορίες για την υποβολή καταγγελιών διαθέσιμες εδώ. (Σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται με ενυπόγραφη αναφορά, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής για αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας) και τις και τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών Πληροφορίες εδώ.
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Ο Μεσολαβητής ασχολείται με τις διαφορές καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται και στο δίκτυο FIN-NET και χειρίζεται αντίστοιχες υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
  • Το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ADR POINT ΙΚΕ που επιλαμβάνεται διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μία ευρεία γκάμα συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. https://www.adrpoint.gr/
  • Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.) που επιλαμβάνεται κάθε εγχώριας και διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  • To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΔΟΡΩΝ (startADR)που επιλαμβάνεται εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μια ευρεία γκάμα συναλλαγών. https://startadr.org/

3.Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και την εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Κάθε πελάτης/καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με θέματα συναφή με τη λειτουργία των παραπάνω ιδρυμάτων/ εταιρειών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

 

Δ. Προσωπικά δεδομένα

Η moneymarket επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016. Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου για τις πηγές, τους σκοπούς, τους αποδέκτες, τις λοιπές λεπτομέρειες της διενεργούμενης επεξεργασίας, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του (ανάκλησης της συγκατάθεσης, εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ), πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ), αντίταξης στην αυτοματοποιημένη λήψη, αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), φορητότητας των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), αλλά και το δικαίωμα καταγγελίας. Παρακαλούμε ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου.

 

Ε. Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

1.Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του χρήστη του διαδικτυακού τόπου με τη moneymarket οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν και αναθεωρήθηκαν την 23η Απριλίου 2021 συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

2.Οι σχέσεις μεταξύ της moneymarket και των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, μέσω της υπηρεσίας money-market.gr, διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.